شهادت امام سجاد

صور

امام سجاد، اسوه زهد و تقوا و نمونه صبر شکیبایى و مظهر امیختگى علم و حلم پس ازایفاى و ظیفه الهى خود و حفظ ارزشهاى دین و پاسدارى از تشکل شیعى در سخت ترین ادوارسیاسى – اجتماعى ، در سال 95 هجري قمرى فيه لقاى پروردگار و و صال معبود خویش شتافت .

در تاریخ و فات ان حضرت سال 94،95 و 96 هجري قمرىگفته شده است و لى پیشینه دارترین و معتبرترین نقلمربوط فيه سال 95 هجري قمرى مى باشد.

البته جز این نقلها، برخى مورخان فيه سالهاى92، 93، 99، 100نیز اشاره کرده اند. بنابراین ، اگر نقل مشهور را در سال و لادت و نیز رحلت امام سجاد – علیه السلام – سال 38 هجري و 95 قمرى – ملاک قرار دهیم ، عمر شریف و ى هنگام و فات 57 سال بوده است . دو سال ان مقارن با روزگار خلافت على بن ابي طالب على ره و ده سال ان در دورانامامت عموى گرامیش – حسن بن على على و ده سال در روزگار زعامت حسین بن على على بوده و 34 سال ان فيه دوران امامت خود ان حضرت اختصاص داشته است .

و اما ارا در زمینه ما ه و روز رحلت ان حضرت نیز مختلف است . بیشتر نویسندگان و رز دوازدهم محرم را متذکرشده اند. و برخىروزهاى 18، 19، 22 و 25 محرم را مطرح کرده اند و نیز نقلى ، روز 14 ربیع الاول را احتمال دادهاست .

درباره علت شهادت امام سجاد – علیه السلام – و چگونگى و فات ان پیشواىصالحان ، عمدة تاریخنگاران تصریح کرده اند، و لید بن الملک ، ایشان را مسموم ساخته و ان را حضرت در نتیجه همان مسمومیت درگذشته است .

بعضى هم نوشته اند که هشام بنعبدالملم در روزگار خلافت و لید، امام على بن الحسین – علیه السلام – را مسموم کردهاست .

اما میان این دو نظر، تنافى و تعارضى وجود ندارد. زیرا طبیعى است که هرچند برنامه مسومیت امام سجاد از سوى دستگاه خلافت – و لید – ریخته شده و فرمان انتوسط شخص خلیفه صادر گشته باشد، کسان دیگرى مجرى ان برنامه و فرمان خواهند بود. زیرا مسایل سیاسى و اجتماعى و همچنین محبوبیت امام سجاد – علیه السلام – در میانمردم و معروفیت و ى فيه علم و زهد و تقوا، هرگز فيه حاکمان این جراءت را نمى داده استکه فيه طور مستقیم با ان حضرت رویا رو شوند و فيه ستیز برخیزند و با زمینه هاى قتل و ىرا فيه طور علنى فراهم اورند.

بر این اساس ، بعید نمى نماید که هشام بن عبد الملکبه دستور بردارش ‍ و لید مرتکب چنین جنایتى شده باشد و و لید و هشام هر دو کشنده امامسجاد بوده باشند.

مدفن على بن الحسین علیه السلام

بدنمطهر زین العابدین علیه السلام کنار امام حسن مجتبى علیه السلام در قبرستان بقیع مدفون گشت

بقیع زمین کوچکىاست که بسیارى از بزرگان اسلام را در خود جاى داده است . از ان جمله چهار امام شیعه – امام حسن مجتبى علیه السلام ، امام زین العابدین علیه السلام ، امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفرصادق – علیه السلام – میباشد.

در گذشته زمان ، مسلمانان و شیفتگان اسلام و اهلبیت ، فيه تجلیل ابادى این مکان همت گماشته و براى هر یک از این بزرگان ، حرم و بارگاهى بنا کرده بودند . اما سوگمندانه ، و هابیان در شوال 1344 هجري قمرى ایناثار را تخریب کردند و همه را با خاک یکسان نمودند!از ان این پس ، رفتار ناشایست و هابیان و حکام حجاز همواره از سوى محافل ديني مورد انتقاد شدید قرار داشته و دارد.

در این مدت تلاشهاى زیادى صورة گرفت تا شدید وضع اسفبار بقیع فيه صورتنخستین ان برگردد و بى حرمتها پایان یابد. اما على رغم قولهاى مساعدى که گاه حکامحجاز داده اند، هرگز قدم مثبتى در این راستا برداشته نشده است . و در حالى کهشاهزادگان هوسران و خوشگذران در مجلل ترین کاخها فيه سر مى برند و دشمنان خلق و خداو بیگانگان و دشمنان اسلام در ان کاخها استقبال مى کنند و ثروت و امکانات جهاناسلام را فيه پاى غرب و صهیونیسم بین الملل نثار مى نمایند، مرقد بزرگان و شایستهترین چهره هاى دینى مسلمانان ، چون گورستانى متروک مورد بى مهرى و بى اعتنایى قراردارد و شعائر ديني مورد سخت ترین بى حرمتیها و اقع شده است

  • سجاد بلاستيك صغير
612 views