يوم الأربعاء 6:11 صباحًا 16 أكتوبر 2019شهادت امام سجاد

صور شهادت امام سجاد

صور

امام سجاد،

 

اسوة زهد و تقوا و نمونة صبر شکیبایي و مظهر امیختگي علم و حلم پس ازایفاي و ظیفة الهي خود و حفظ ارزشهاي دین و پاسداري از تشکل شیعي در سخت ترین ادوارسیاسي – اجتماعي ،

 

در سال 95 هجري قمري به لقاي پروردگار و و صال معبود خویش شتافت .

 


در تاریخ و فات ان حضرت سال 94،95 و 96 هجري قمرىگفتة شدة است و لي پیشینة دارترین و معتبرترین نقلمربوط به سال 95 هجري قمري مي باشد.
البتة جز این نقلها،

 

برخي مورخان به سالهاى92،

 

93،

 

99،

 

100نیز اشارة کردة اند.

 

بنابراین ،

 

 

اگر نقل مشهور را در سال و لادت و نیز رحلت امام سجاد – علیة السلام – سال 38 هجري و 95 قمري – ملاک قرار دهیم ،

 

 

عمر شریف و ي هنگام و فات 57 سال بودة است .

 

 

دو سال ان مقارن با روزگار خلافت على بن ابي طالب على رة و دة سال ان در دورانامامت عموي گرامیش – حسن بن على على و دة سال در روزگار زعامت حسین بن على على بودة و 34 سال ان به دوران امامت خود ان حضرت اختصاص داشتة است .

 


واما ارا در زمینة ما ة و روز رحلت ان حضرت نیز مختلف است .

 

 

بیشتر نویسندگان و رز دوازدهم محرم را متذکرشدة اند.

 

و برخىروزهاي 18،

 

19،

 

22 و 25 محرم را مطرح کردة اند و نیز نقلي ،

 

 

روز 14 ربیع الاول را احتمال دادهاست .

 


دربارة علت شهادت امام سجاد – علیة السلام – و چگونگي و فات ان پیشواىصالحان ،

 

 

عمدة تاریخنگاران تصریح کردة اند،

 

و لید بن الملک ،

 

 

ایشان را مسموم ساختة وان را حضرت در نتیجة همان مسمومیت درگذشتة است .

 


بعضي هم نوشتة اند کة هشام بنعبد الملم در روزگار خلافت و لید،

 

امام على بن الحسین – علیة السلام – را مسموم کردهاست .

 


اما میان این دو نظر،

 

تنافي و تعارضي وجود ندارد.

 

زیرا طبیعي است کة هرچند برنامة مسومیت امام سجاد از سوي دستگاة خلافت – و لید – ریختة شدة و فرمان انتوسط شخص خلیفة صادر گشتة باشد،

 

کسان دیگري مجري ان برنامة و فرمان خواهند بود.

 

زیرا مسایل سیاسي و اجتماعي و همچنین محبوبیت امام سجاد – علیة السلام – در میانمردم و معروفیت و ي به علم و زهد و تقوا،

 

هرگز به حاکمان این جراءت را نمي دادة استکة به طور مستقیم با ان حضرت رویا رو شوند و به ستیز برخیزند و با زمینة هاي قتل و ىرا به طور علني فراهم اورند.
بر این اساس ،

 

 

بعید نمي نماید کة هشام بن عبد الملکبة دستور بردارش ‍ و لید مرتکب چنین جنایتي شدة باشد و و لید و هشام هر دو کشندة امامسجاد بودة باشند.
مدفن على بن الحسین علیة السلام
بدنمطهر زین العابدین علیة السلام کنار امام حسن مجتبي علیة السلام در قبرستان بقیع مدفون گشت
بقیع زمین کوچکىاست کة بسیاري از بزرگان اسلام را در خود جاي دادة است .

 

 

از ان جملة چهار امام شیعة – امام حسن مجتبي علیة السلام ،

 

 

امام زین العابدین علیة السلام ،

 

 

امام محمد باقر علیة السلام و امام جعفرصادق – علیة السلام – میباشد.
در گذشتة زمان ،

 

 

مسلمانان و شیفتگان اسلام و اهلبیت ،

 

 

بة تجلیل ابادي این مکان همت گماشتة و براي هر یک از این بزرگان ،

 

 

حرم و بارگاهي بنا کردة بودند .

 

 

اما سوگمندانة ،

 

 

و هابیان در شوال 1344 هجري قمري ایناثار را تخریب کردند و همة را با خاک یکسان نمودند!از ان این پس ،

 

 

رفتار ناشایست و هابیان و حکام حجاز هموارة از سوي محافل اسلامي مورد انتقاد شدید قرار داشتة و دارد.
در این مدت تلاشهاي زیادي صورة گرفت تا شدید وضع اسفبار بقیع به صورتنخستین ان برگردد و بي حرمتها پایان یابد.

 

اما على رغم قولهاي مساعدي کة گاة حکامحجاز دادة اند،

 

هرگز قدم مثبتي در این راستا برداشتة نشدة است .

 

 

و در حالي کهشاهزادگان هوسران و خوشگذران در مجلل ترین کاخها به سر مي برند و دشمنان خلق و خداو بیگانگان و دشمنان اسلام در ان کاخها استقبال مي کنند و ثروت و امکانات جهاناسلام را به پاي غرب و صهیونیسم بین الملل نثار مي نمایند،

 

مرقد بزرگان و شایستهترین چهرة هاي دیني مسلمانان ،

 

 

چون گورستاني متروک مورد بي مهري و بي اعتنایي قراردارد و شعائر اسلامي مورد سخت ترین بي حرمتیها و اقع شدة است

 

446 views

شهادت امام سجاد